fa-IRen-GB
Menu

لیست تست های خارج کشور


 

 


 آزمایشات قابل پذیرش به روش Next Generation Sequencing
برای انجام این آزمایشات به 10 میلی لیتر خون در لوله های حاوی EDTA همراه با جواب های پاتولوژی فرد و افراد خانواده نیاز است

 زمان پاسخ دهی(روز) نحوه ارسال  نمونه 
نام اختصاری آزمایش 

ردیف 
 45  B     10ml Blood in EDTA tube
Comprehensive Hereditary Cancer Panel (52 gene), NGS   1
 45  B 10ml Blood in EDTA tube
 
 APC, NGS   2
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 BMPR1A/SMAD4, NGS  3
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 Brain/CNS/PNS Cancer Panel (19 genes), NGS  4
 45  B  10ml Blood in EDTA tube

 BRCA1 and BRCA2, NGS  5
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 Breast/Ovarian Cancer Panel (20 genes), NGS  6
 45  B  10ml Blood in EDTA tube

 CDH1, NGS  7
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 Endocrine Cancer Panel (15 genes), NGS  8
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 GI/Colorectal Cancer Panel (19 genes), NGS  9
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 High Risk Colorectal Cancer Panel (11 genes), NGS  10
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 MEN1, NGS  11
 45  B 10ml Blood in EDTA tube
 
 MLH1, MSH2, NGS  12
 45  B  10ml Blood in EDTA tube

 MSH6, PMS2, NGS  13
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 MUTYH, NGS  14
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 Pheochromocytoma-Paraganglioma Panel (9 genes), NGS  15
 45  B  10ml Blood in EDTA tube

 PTEN, NGS  16
 45  B  10ml Blood in EDTA tube

 Renal Cancer Panel (14 genes), NGS  17
 45  B 10ml Blood in EDTA tube

 RET, NGS  18
 45  B  10ml Blood in EDTA tube

 RUNX1, NGS  19
 45  B  10ml Blood in EDTA tube

 STK11, NGS  20
 45  B 10ml Blood in EDTA tube
 
 TP53, NGS  21
 45  B 10ml Blood in EDTA tube
 
 TSC1,TSC2, NGS  22
 45  B 10ml Blood in EDTA tube
 
 VHL, NGS  23

 

NIPT Illumina cell free DNA test

آزمایش غربالگری دوران بارداری
NIPT در راستای ارزیابی سلامت جنین پیش از تولد بر روی ۱۰ میلی لیتر خون مادر باردار، داخل کیت های مخصوص صورت می گیرد.

 


۴ درجه سانتی گراد   

به همراه Ice Pack حمل شود    

دات نت نیوک فارسی